AGB

TECHNIKBOERSE

Všeobecné obchodné podmienky 

§ 1 PREDMET

Tieto podmienky upravujú právny rámec pre používanie inzerátov a inzercie, či reklamy na webových stránkach technikboerse.com. Podmienky sú platné medzi inzerentmi a DLV - nemecké vydavateľstvo so sídlom - Lothstr. 29, 80797 Mníchov, zastúpené generálnym riaditeľom Amos Kotte, Helmut Brachtendorf a Hans Muller, ďalej len TECHNIKBOERSE. Prostredníctvom využívania databáz TECHNIKBOERSE inzerenta uznáva platnosť týchto podmienok v znení neskorších predpisov. Protichodné obchodné podmienky inzerenta nemajú žiadnu platnosť.

§ 2 ROZSAH PLATNOSTI


 (1) TECHNIKBOERSE prevádzkuje na internete databázy, v ktorých je možné za poplatok uverejniť svoje údaje v  zóne zákazníka,  strojov, náhradných dielov a príslušenstva, určených na predaj (formou inzerátu), a v ktorých je možné na základe funkcie vyhľadávania  užívateľov, stroje,  zariadenia, náhradné diely a príslušenstvo, vyhľadávať. (2) Ponuka TECHNIKBOERSE pre využitie zóny klienta je zameraná na podnikateľov, ktorí v sú rámci svojej obchodnej alebo profesionálnej činnosti obchodníkmi, poľnohospodárov a súkromné osoby (ďalej len "Inzerent-i"). (3) Náplňou TECHNIKBOERSE je prevádzka platformy internetového obchodu, prostredníctvom ktorého je umožnené inzerentom, inzeráty vytvárať a uverejniť na internete. Náplň TECHNIKBOERSE zahŕňa časovo obmedzené uchovávanie inzerátov a zároveň technické zabezpečenie viditeľnosti inzeratov na internete prostredníctvom internetovej stránky s adresou www.technikboerse.com. (4) Inzeráty je možné uverejneniť aj spôsobom prepojenia s webovými stránkami partnerov, ako aj uverejneniť rôzne inzeráty v rôznych tlačových tituloch (ako sú noviny, časopisy). Nárok na takúto formu inzercie (integrácia do webových stránok tretích strán, uverejnenie inzerátu v tlači) existuje iba v prípade, že predmet ponuky inzerenta je konkrétne uvedený zmluve o inzercii. (5) TECHNIKBOERSE nie je dodávateľom, ani distribútorom  tovarov a služieb ponúkaných v inzerátoch, a tiež nejedná ako zástupca predajcov a kupujúcich. (6) Databázy prevádzkované prostredníctvom TECHNIKBOERSE  sú chránené zákonom. Akékoľvek zneužitie databáz je trestné s nárokom na náhradu škody a môže byť potrestané odňatím slobody.

§ 3 NÁKLADY A VÝDAVKY


(1) Inzerent môže v TECHNIKBOERSE umiestniť počet inzerátov stanovený v zmluve, prípadne v prihlasovacom formulári. Ponúkaný tovar a služby však môže byť uverejnený len raz v priebehu dĺžky trvania inzerátu. Pre služby ponúkané TECHNIKBOERSE-ou platia ceny, ktoré sú aktuálne v okamihu prihlásenia inzerátu. TECHNIKBOERSE si vyhradzuje právo na zmenu cien služieb po predchádzajúcom oznámeni zmeny cien. Zmluva o inzercii medzi inzerentom a TECHNIKBOERSE je považovaná ako záväzný vzťah. (2) V prípade, že inzerent spravuje niekoľko prevádzok (pobočky, predajné miesta, stanovištia atď.), požaduje sa pre každé takéto miesto individuálne prihásenie, a následne je TECHNIKBOERSE-ou pre každé takéto miesto vykonané samostatné vyúčtovanie.

§ 4 UZAVTVORENIE A PLATNOSŤ ZMLUVY


Vzájomná zmluva týkajúca sa vyuzívania služieb TECHNIKBOERSE vstupuje do platnosti v prípade, že TECHNIKBOERSE obdŕži od inzerenta osvedčenie o vlastnom rozhodnutí na podklade pripravovanej zmluvy. Potvrdenie príjmu nasleduje buď preposlaním potvrdenia o prijatí v textovej forme, alebo konklúzne uskutočnením (podpisom) samotnej zmluvy. 

§ 5 PRÁVA UŽÍVANIA

Inzerent ukladá TECHNIKBOERSE právo na uchovávanie a používanie údajov v rozsahu uskutočnenia zámeru vyplývajúceho zo vzajomnej zmluvy, na kopírovanie a šírenie pre potreby internetu pripadne uverejnenie v iných médiách (časopisy, noviny, rádio, televízia).

§ 6 CENY INZERCIE A ÚPRAVA CIEN

(1) Ceny za mesačné využívanie služieb TECHNIKBOERSE su vypočítané na základe cenového modelu, a sú uvedené v cenníku. (2) Zmeny, úpravy cien uverejní TECHNIKBOERSE mesiac vopred pred vstupom do platnosti. V prípade, že úprava cien povedie ku ich zvýšeniu, má inzerent právo odstúpiť od zmluvy s účinnosťou odo dňa, kedy zvýšenie cien nadobudne platnosť. Odo dňa, kedy zvýšenie cien vstúpi do platnosti, právo inzerenta na odstúpenie od zmluvy zaniká. v následujúcom období využíva inzerent služby TECHNIKBOERSE podľa nového cenníka, ktorý je pre obe strany záväzný. 

§ 7 FAKTURÁCIA A PLATBA

(1) Poplatky za využívanie služieb TECHNIKBOERSE môže inzerent uhrádzať prostredníctvom faktúry, kreditnej karty, alebo dohodou o ťarchopise. (2) V prípade omeškania platby, neúspešnom stianutí peňazí z účtu inzerenta, alebo spätnom ťarchopise, je TECHNIKBOERSE oprávnená zrušiť poskytované služby a uverejnenú inzerciu dlžníka odstrániť. Okrem toho si môže TECHNIKBOERSE uplatniť náhradu škody z omeškania. (3) Po spomínanom odstránení, môže byť inzercia opätovne uverejnená až po úhrade za opätovné uverejnenie podľa príslušného cenníka pre využívanie obchodnej zóny a po úhrade dlžnej sumy za predošlé služby vrátane poplatkov. V záujme rýchlej opätovnej aktivácie služieb, môže byť úhrada potvrdená dokladom overeným príslušnou bankou. 

§ 8 ZÁKONNÉ, IDENTIFIKAČNÉ, A IMPRESSUM POVINNOSTI  

(1) Podľa § 6 zákona o teleslužbách (TDG) musia poskytovatelia teleslužieb, mimo iného dodržiavať pravidlá pre  prístupnosť k informáciam ako meno a adresa na ktorej poskytovateľ sídli, pri právnických osobách zároveň údaje o oprávnenom zástupcovi, pre  bezprostrednú komunikáciu, taktiež adresu elektronickej pošty obchodného registra, združenia, partnerstiev, príp. družstva v ktorom je zapísaný a zodpovedajúce daňové registračné čislo v prípade, že ho podľa príslušného daňového zákona poskytovateľ vlastní. Tieto informácie musia byť ľahko viditeľné, priamo prístupné a premanentne dostupné. (2) Pre dodržanie pravidiel tohoto zákona ponúka TECHNIKBOERSE pre predajcov, inzerentov, technickú možnosť pre vloženie spomínaných údajov do databázy prostredníctvom automaticky vygenerovanej vizitky. Vyplnenie týchto údajov je vecou predajcu, inzerenta. Výhradne na ňom leží zodpovednosť za správnosť a úplnosť spomínaných údajov. Priestupok proti povinnosti identifikácie múže byť považovaný ako priestupok proti hospodárskej súťaži a s rizikom finančného znevýhodnenia.

§ 9 ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

(1) TECHNIKBOERSE je oprávnená zmeniť tieto obchodné podmienky pokiaľ to vyžadujú jej záujmy, avšak len v takom rozsahu, aby to nijak nepoškodilo inzerentov a ich záujmy. (2) O zmene obchodných podmienok budú inzerenti včas informovaní na stránkach a zaslaním informačného emailu. Zmeny vstúpia do platnosti vtedy,  pokiaľ nebudú v lehote dvoch týždňov od oznámenia o zmene,  pri súčasnom zmluvnom vzťahu, doručené námietky písomnou formou. 

www.dlv.de dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag - Die Medienkompetenz für Land und Natur